Avís de clausura de barbacoes - juny de 2022

Dijous, 16 de juny de 2022 a les 00:00

Es posa en coneixement de tota la població, que a causa de la intensa onada de calor que patint aquests dies i següents, amb valors extrems que afecta al nostre territori amb un perill elevat d’incendis, per resolució d’alcaldia de data 16 de juny de 2022, s’han declarat clausurades les barbacoes situades:

  • a l’àrea recreativa de la Pineda
  • a l’àrea recreativa de Falgars
  • i en el bosc de Ventaiola (al costat de la Font del Roure).

Motiu pel qual, queda totalment prohibit fer foc a les barbacoes.

TANCAMENT DE LES BARBACOES A LES ÀREES RECREATIVES DE LA PINEDA, FALGARS i en el bosc de Ventaiola (al costat de la Font del Roure).

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA:
Vist la intensa onada de calor que estem patint aquest dies i següents, amb valors extrems que afecta al nostre territori i l’avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya per calor a tot el país, amb un perill molt alt d’incendis.
Atès que el nostre municipi disposa de barbacoes en l’àrea recreativa de la Pineda, àrea recreativa de Falgars i en el bosc de Ventaiola (al costat de la Font del Roure).
En ús de les competències que confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’art. 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya a aquesta Alcaldia.


RESOLC:
PRIMER.- Declarar clausurades les barbacoes situades a l’àrea recreativa de la Pineda, àrea recreativa de Falgars i en el bosc de Ventaiola (al costat de la Font del Roure) com a conseqüència de l’alt risc d’incendi forestal, fins a la terminació d’aquesta intensa onada de calor.

SEGON.- Fer públic aquesta resolució mitjançant ANUNCIS al poble, a les àrees recreatives clausurades, a la pàgina web municipal i a les xarxes socials del municipi, per a la coneixement general de la població.

TERCER.- Traslladar el present acord als agents rurals als efectes oportuns.

Darrera actualització: 16.06.2022 | 19:46