Junta de Govern

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de regidors de l'ajuntament, que són designats i cessats lliurement per l'alcalde. A les sessions de la Junta de govern local, que se celebren cada primer i tercer dijous de mes a les 19:00 hores, o el següent dijous no festiu en cas de que aquest ho sigui, només hi poden assistir els seus membres i els regidors que l'alcalde sol·liciti.

La Junta de govern local haurà de prendre de manera consensuada totes aquelles decisions destinades a assistir l'alcalde en tot allò que sigui necessari per al desenvolupament de les seves competències. La JGL actual no te competències de Ple delegades.

La JGL te les següents atribucions delegades de l'alcaldia, en previsió a la seva constitució per part del Ple municipal i condicionada a la seva efectiva constitució:

 1. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
 2. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 3. Acordar la contractació, el nomenament i les sancions en matèria de personal sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local; i també nomenar i sancionar els funcionaris que portin armes.
 4. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi al Ple.
 5. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 6. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge indicat, en els supòsits següents:
  1. La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
  2. La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 7. Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al Ple. Expedir ordres d’execució i ordenar la paralització i suspensió d’usos del sòl i activitats.
 8. Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al Ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.
 9. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.
 10. Aprovar els expedients de modificació de crèdit i de gestió dels ingressos i despeses del municipi, d’acord amb les bases d’execució del pressupost.
 11. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, incloses les de caràcter pluriennal quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada

Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan i sense perjudici de la capacitat d’advocació de l’alcaldia. Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.


Formen part de la Junta de Govern Local l'alcalde i els tinents d'alcalde, i hi poden assistir com a convidats els regidors de l'equip de govern.

Composició de la Junta de Govern


Membres amb veu i vot

Enric Pla i Aramberri (ERC)
Carles Trafí i Vilalta (ERC)
Xavier Serra Alsina (ERC)
Jordi Boixader i Vilella (ERC)

Membres amb veu sense vot:

Ricard Rosell Guixe (ERC)
Antoni Mampel i Marimon (ERC)

Dates previstes de la Junta de Govern


Previsió de Junta de Govern - 2023-2027
Any 2023 Any 2024 Any 2025 Any 2026 Any 2027
  04/01/2024 02/01/2025 01/01/2026 07/01/2027
  18/01/2024 16/01/2025 15/01/2026 21/01/2027
  01/02/2024 06/02/2025 05/02/2026 04/02/2027
  15/02/2024 20/02/2025 19/02/2026 18/02/2027
  07/03/2024 06/03/2025 05/03/2026 04/03/2027
  21/03/2024 20/03/2025 19/03/2026 18/03/2027
  04/04/2024 03/04/2025 02/04/2026 01/04/2027
  18/04/2024 17/04/2025 16/04/2026 15/04/2027
  02/05/2024 01/05/2025 07/05/2026 06/05/2027
  16/05/2024 15/05/2025 21/05/2026 20/05/2027
  06/06/2024 05/06/2025 04/06/2026  
  20/06/2024 19/06/2025 18/06/2026  
06/07/2023 04/07/2024 03/07/2025 02/07/2026  
20/07/2023 18/07/2024 17/07/2025 16/07/2026  
03/08/2023 01/08/2024 07/08/2025 06/08/2026  
17/08/2023 15/08/2024 21/08/2025 20/08/2026  
07/09/2023 05/09/2024 04/09/2025 03/09/2026  
21/09/2023 19/09/2024 18/09/2025 17/09/2026  
05/10/2023 03/10/2024 02/10/2025 01/10/2026  
19/10/2023 17/10/2024 16/10/2025 15/10/2026  
02/11/2023 07/11/2024 06/11/2025 05/11/2026  
16/11/2023 21/11/2024 20/11/2025 19/11/2026  
07/12/2023 05/12/2024 04/12/2025 03/12/2026  
21/12/2023 19/12/2024 18/12/2025 17/12/2026  

 

En aquest apartat podreu consultar les ordres del dia de la Junta de Govern Local que s’han realitzat a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet.

Darrera actualització: 3.07.2023 | 22:19
Darrera actualització: 3.07.2023 | 22:19