ADEQUACIÓ DE LES CAPTACIONS D’AIGUA POTABLE REGATELL 1 I REGATELL 3

ZONA D'AFECTACIÓ DE L'OBRA:

ESTAT ABANS DE L'ACTUACIÓ:
Les captacions 1 i 2 del Regatell són les principals aportacions d’aigua del municipi. Aquestes dues captacions estan l’una a prop de l’altra, ja que la captació 2 del Regatell està 100 m més avall del riu, i per tant, comparteixen la mateixa canonada de captació en la major part del traçat. Actualment, aquesta canonada de fibrociment Ø200 mm es troba en molt mal estat i suposa grans pèrdues d’aigua tal i com es pot veure a les imatges següents on s’aprecia un petit salt d’aigua i un petit rierol formats per una fuita de la canonada en qüestió.

Foto 1 Actual reixa manual a la captació Regatell 1

Foto 2 Salt d’aigua format per pèrdues a la canonada de fibrociment

 

Foto 3 Rierol format per pèrdues a la canonada de fobrociment

Foto 4 Mina que travesssa la muntanya

Foto 5 Captacó amb pèrdues per sobre el Regat

Objecte del projecte:
Les obres definides en el present projecte consisteixen en la renovació de la canonada de FIBROCIMENT Ø200 mm del tram que comprèn des de la captació 1 del Regatell fins el dipòsit Nou de Ventaiola, així com l’adequació de les captacions del Regatell 1 i 3 del nostra municipi.

Descripció de l'obra:
Les obres projectades començaran amb la substitució de la canonada de fibrociment Ø200 mm per la nova canonada de PE100 DN-250 mm PN10 des de la captació 1 fins el dipòsit Nou de Ventaiola i la canalització del cable elèctric Rv 0.6-1 kV 4 x 25 mm2 en la mateixa rasa. L’adequació de la captació del Regatell 3 s’iniciarà després d’haver realitzat la substitució de la canonada i d’haver adequat la captació del Regatell 1. Es procedirà a la retirada de la canonada de fibrociment Ø200 mm a mesura que es vagi avançant en el recorregut, per així canalitzar la nova canonada de PE100 DN-250 mm PN10 en el mateix traçat.

L'obra inclou un segui d’actuacions de millora del projecte com son:

  • Instal·lació d’un decantador a la captació Regatell 1
  • Adequació i condicionament del camí d’accés de la captació
  • Renovació de la captació del Regatell 2
  • Instal·lació d’una bomba de recirculació i construcció d’una arqueta a la font del Güell
  • Instal·lació d’una bomba de recirculació i construcció d’una arqueta a la font de la plaça Ramon d’Urtx.

Pressupost:
El pressupost base de licitació, ascendeix a la quantitat de 299.103,19€ (DOS CENTS NORANTA-NOU MIL CENT-TRES EUROS I DINOU CÈNTIMS).

Els quals es finançaran de la següent manera:

 

Ingressos previstos per a l'execució de l'obra

Subvenció Agència Catalana de l’Aigua

 152.323,03€ 

Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya Generalitat de Catalunya

 120.000.00€ 

Fons Propis

 26.780,16€ 

Total

 299.103,19€ 

Calendari:
Les obres s’executaran durant el segon semestre de 2021 i primer trimestre de 2022, la seva durada està prevista en 50 dies laborables.

Contractista:
Aïllament i Instal·lació Rial, S.L.

 

Descarrega el Document en format PDF

 

Obres realitzades fins al moment:
A continuació es mostres algunes de les obres realitzades fins a dia d’avui (febrer 2022)

 

 

Darrera actualització: 20.02.2022 | 23:22
Darrera actualització: 20.02.2022 | 23:22