Jardins Artigas

TAXA PER LA UTILITZACIO DE LES INSTALꞏLACIONS MUNICIPALS I LOCALS SOCIALS

Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques que solꞏlicitin o es beneficiïn de la utilització de les instalꞏlacions i locals socials municipals.

La quantia de la taxa del Jardins Artigas te la tarifa següent:

 • Entrades visita Jardins Artigas
  • Tipus Tarifa
   Entrada General 4,50.-€
   Entrada Reduïda 10% descompte (Jubilats, Carnet Jove, Estudiants, Minusvàlids, Allotjats establiments comarca, Socis Club Xatic, treballadors Diputació de Barcelona) 4,00.-€
   Entrada Reduïda 15% descompte ( Allotjats establiments locals i presentació d’un tiquet d’un restaurant local, Carnet Comarcal de Cultura) 3,80.-€
   Entrada Reduïda 50% descompte (Nens de 6 a 13 anys i Professors) 2,20.-€
   Entrada gratuïta (Nens de 0 a 5 anys, Guies Oficials, Periodistes i Socis Club Súper3) 0,00.-€
   Entrada Grups més de 20 persones, inclou visita guiada. (Guia grup gratuït) 3,30.-€/persona
   Entrada Grups Escolars més de 20 persones, inclou visita guiada. (Professors gratuït) 2,60.-€/persona
   Entrada Grups Escolars amb taller jardins de més de 20 persones (Professors gratuït) 3,00.-€/persona
   Visita Guiada per grups de menys 20 persones 30,50.-€
   Subscriptors Cavall Fort de 0 a 13 anys Gratuït
   Subscriptors Cavall Fort a partir de 14 anys 3,80.-€
 • Casaments i cerimònies privades als Jardins Artigas: 300,00.-€

Bonificacions

 • S’aplicarà una bonificació del 90% de descompte a la tarifa de casaments i cerimònies privades al Jardins Artigas, per aquells subjecte passius que estiguin empadronats al municipi amb una antiguitat igual o superior a 1 any.
 • S’aplicarà una bonificació del 95% de descompte a la tarifa de l’entrada general als Jardins Artigas, per aquells subjectes passius que estiguin empadronats al municipi amb una antiguitat igual o superior a 1 any.

La taxa s’acredita quan es presenta la solꞏlicitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

Ordenança Fiscal núm. 21 - Taxa per la utilització de les instal·lacions

Darrera actualització: 11.01.2023 | 16:53
Darrera actualització: 11.01.2023 | 16:53