PROJECTE DE CONNEXIÓ DEL SANEJAMENT EXISTENT I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL CARRER 1r. DE COROMINES I PART INICIAL DE LA PUJADA DE SANT ANTONI

ZONA D’AFECTACIÓ DE L’OBRA:


Estat actual:

Objecte del projecte:

Sanejament:

Actualment la xarxa de sanejament existent del Barri de les Coromines és unitària no es troba connectada a la xarxa general de clavegueram municipal. Per aquest motiu, es molt important realitzar aquestes obres de sanejament de xarxa separativa per connectar al col·lector en alta les aigües brutes per evitar l'abocament directe al riu Arija, i conduir les netes al riu.

Aigua Potable:

Actualment la distribució de la xarxa poblable del Barri de les Coromines consta d’una canonada principal a la pujada de Sant Antoni i carrer de la Font, renovades aquest any passat 2021 amb tub de Polietilè, les connexions existents a les bifurcacions dels carrers, son de tub de fibrociment i les escomeses son antigues i algunes de plom, aquest tub es substituirà per tub de Polietilè, que permetrà modernitzar la xarxa i disminuir les averies.

Descripció de l’obra:

Per realitzar les obres primer s’hauran de fer els talls de paviment del asfalt, demolició del paviment amb martell piconador, excavació de la rasa de 80 cm. amplada i 170 cm. de profunditat mitjana. Es substituirà de tub d’aigua potable, escomeses i claus de pas dels habitatges existents. S’instal·larà tubs corrugats D.300 interior per aigües netes i brutes amb pous de registre i tapes ferro i s’acabarà formigonat com a paviment.

Les obres tenen una llargada de 160 metres per el sanejament i 130 metres per la renovació de la xarxa d’aigua potable.

Pressupost:

El pressupost base licitat, ascendeix a la quantitat de 95.584,99 € i es va adjudicar per 71.030,67 € (SETANTA-UN MIL TRENTA EUROS I SEIXANTA-SET CÈNTIMS).

Els quals es finançaran de la següent manera:

100 % Finançada a través de la Diputació de Barcelona, a través del Pla General d’Inversions.

 71.030,67€ 

Calendari previst:

Inici de les obres març de 2022 i es preveu una durada de la mateixa d’entre 3 i 4 mesos.

Contractista:

Obres i serveis Seroca, SL.

 

Descarrega el Document en format PDF

Darrera actualització: 27.02.2022 | 17:30
Darrera actualització: 27.02.2022 | 17:30