Utilització Instal·lacions municipals i Locals socials

A l’empara del previst als articles 57 i 20 del text refós de la Llei, Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de les instalꞏlacions municipals i locals socials.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instalꞏlacions municipals i locals socials.

Ordenança Fiscal núm. 21 - Taxa per la utilització de les instal·lacions

Darrera actualització: 04.05.2023 | 14:15