Convenis

Anar a Convenis interns pels convenis signats amb entitats i organitzacions locals.


 

L'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és el que regula la transparència en els convenis de col·laboració de les administracions públiques.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació, a través d'aquesta pàgina pretenem difondre la informació dels convenis que l'Ajuntament de la Pobla de Lillet signa, l'objecte pel qual es fa, amb qui ho fa.

Convenis i ajuts directes signats per l'Ajuntament de la Pobla de Lillet

A continuació us mostrem una relació dels convenis que s'han signat amb la indicació de l'objecte o finalitat pel qual s'ha signat, el número d'expedient, l'àrea responsable de l'expedient que ha promogut el conveni, les parts que han signat el conveni i i s'hi hi ha alguna obligació econòmica associada per part de l'Ajuntament.

Exercici 2016 Exercici 2017 Exercici 2018
Exercici 2019 Exercici 2020 Exercici 2021

 

Registre Públic de Convenis

El Registre de convenis de col·laboració i cooperació és un instrument de publicitat i transparència on s'inscriuen tots els protocols, convenis i acords que la Generalitat de Catalunya signa amb entitats públiques i privades, i els encàrrecs de gestió. Al següent enllaç podeu consultar els convenis de col·laboració que s'han signat entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de la Pobla de Lillet.

Cal posar, com a mínim, "ajuntament pobla lillet" al camp Cerca conveni...

Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya

Base de Dades Nacional de Subvencions

La publicitat de les subvencions està regulada fonamentalment per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i Altres Mesures de reforma administrativa i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Aquestes lleis diuen que totes les convocatòries i concessions de subvencions aprovades per les administracions públiques espanyoles hauran de ser publicades, a partir del 2016, al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

Hi podeu trobar tant els ajuts i subvencions amb concurrència competitiva com també els ajuts directes que es tramiten a través de convenis.

Sistema Nacional de Publicació de Subvencions

Darrera actualització: 30.01.2022 | 13:32
Darrera actualització: 30.01.2022 | 13:32