Arranjament de la Font Grossa i la Font Xica

ZONA D’AFECTACIÓ DE L’OBRA:

Objecte del projecte de restauració:

La font Grossa i la font Xica són, conjuntament amb la font de sant Roc, les fonts més emblemàtiques del barri de les Coromines, molt utilitzades i estimades pels veïns del barri i de la Pobla en general. Estan situades entre edificis al carrer de la Font, davant de la plaça del Capdavall.

Les dues fonts tenen característiques similars. Es tracta de dues fonts que consten d'una estructura de dipòsit i al davant el frontis on hi ha el sortidor d'aigua, un en el cas de la font Xica i dos en el de la font Grossa. La façana és en dos plans de frontis, ja que la part central queda rebaixada a mode de fornícula per col·locar-hi les aixetes i les piques. El conjunt està coronat amb un acabat amb maó lleugerament sobresortit que al mig defineix una forma lleugerament corbada en el cas de la font Grossa i angular en el cas de la font Xica. La part rebaixada és closa, amb un acabat en forma angular en el cas de la font Grossa i circular en el cas de la font Xica.

Es té constància que les dues fonts daten de l’any 1841, hi han sofert diferents tipus de restauracions al llarg dels anys.

Degut al mal estat de conservació actual, des del consistori, s’ha decidit aprofitar uns recursos del pla de barris de les Coromines, per tal d’arranjar-les i donar a les fonts un aspecte digne, tot respectant la seva forma de construcció original.

 

Descripció de l’obra:

Es tracta d’una obra de recuperació i conservació de les dues fonts esmentades per tal que aquestes recuperin el seu ús.

L’obra de restauració, consta de les línies principals que es detallen a continuació, per les dues fonts:

 1. Extreure els elements de revestiment extern de les dues fonts, que actualment està en molt mal estat. En aquesta fase de la obra, s’extraurà per mitjans mecànics l’arrebossat i pintura de la capa superficial d’ambdues fonts.
 2. Des dels serveis tècnics de l’Ajuntament, s’estudiarà l’estabilitat i el nivell de conservació de l’estructura i dels elements constructius de les mateixes.
  Es restauraran els elements estructurals i els elements de la instal·lació d’aigua de consum, en la mesura que el seu estat ho requereixi i seguint la valoració que en facin els tècnics.
 3. Es durà a terme una neteja dels dipòsits a càrrec del servei municipal d’aigües.
 4. S’aplicarà un tractament de sorrejat, per tal de deixar nets els elements de la construcció original.
 5. Finalment es rejuntarà la pedra vista original de la construcció, per donar un caràcter rústic a les fonts i es donaran diferents acabats de reboc en les zones on el material constructiu interior ho requereixi.
  Es restauraran els coronaments originals de les fonts.
 6. Finalment es restablirà el forniments d’aigua de les seves fonts naturals, s’analitzarà l’aigua i s’exposarà el resultat de l’analítica a fi de posar-lo en coneixement dels consumidors.

Punts específics per la font Grossa:

 1. Es tindrà especial cura en la restauració i recuperació de les dues piques de pedra que formen la zona d’aigües de la fons.

Punts específics per la font Xica:

 1. S’elevarà l’alçada de la pica per aconseguir una alçada més funcional, i es refarà la zona de recollida d’aigua actual.

Pressupost:

El pressupost d’execució, ascendeix a la quantitat de 10.145,26 € (DEU MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS I VINT-I-SIS CÈNTIMS).

Els quals es finançaran de la següent manera:

Pla de barris del barri de les Coromines

Amb l’aportació de la mà d’obra

7.395,26 €
Ajuntament de la Pobla de Lillet, aportació de material de construcció i equips tècnics municipals, servei de sorrejat. 2.750,00 €
TOTAL 10.145,26 €

Pressupost orientatiu, degut a la naturalesa de l’obra.

Calendari previst:

Les obres està previst començar-les el gener de 2021 i es preveu una durada de les mateixes de 3 mesos.

Contractista:

 Ajuntament de la Pobla de Lillet.

 

Descarrega el Document en format PDF

 

 

Cost total de l'obra:

  6.986,31 € finançat pel PGI de la Diputació.
14.474,32 € ma d'obra finançat per Treballs a barris.

En total 21.460,63€ 

 

Mosaic fotogràfic de l'estat final de les obres

Darrera actualització: 20.07.2021 | 22:22
Darrera actualització: 20.07.2021 | 22:22