Arranjament de la Vorera Carrer Pau Casals

ZONA D’AFECTACIÓ DE L'OBRA:

Estat abans de l’actuació:

Objecte del projecte:

Formació de vorera, d’un costat del carrer Pau Casals. Renovació i/o nova instal·lació del panot i borades i revisió de l’estat dels serveis.

 

Descripció de l'obra:

Es tracta d’una obra de formació de vorera amb molts trams del carrer Pau casals i renovació de la mateixa en alguns punts de vorera existent.

Línies principals de l’obra:

  1. Extracció i neteja del paviment actual en els punts en que és existent.
  2. Cales per tal de comprovat i estudiar l’estat dels serveis existents
  3. Formació de Borades, amb passos de gual.
  4. Pavimentació de la vorera amb panot.

 

Estat final:

 

Pressupost:
El pressupost d’execució, ascendeix a la quantitat de 35.094,37€ (TRENTA-CINC MIL NORANTA-QUATRE EUROS I TRENTA-SET CÈNTIMS).

Els quals es finançaran de la següent manera:

 100 % Finançada a través de la Diputació de Barcelona, a través del Pla General d’Inversions. 

 35.094,37€ 

 

Calendari:
Les obres s’han executat entre desembre i gener 2021/2022.


Contractista:
CAOPSA.

 

Descarrega el Document en format PDF

Darrera actualització: 19.02.2022 | 12:43
Darrera actualització: 19.02.2022 | 12:43