Centre Cultural i Cívic

TAXA PER LA UTILITZACIO DE LES INSTALꞏLACIONS MUNICIPALS I LOCALS SOCIALS


Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques que solꞏlicitin o es beneficiïn de la utilització de les instalꞏlacions i locals socials municipals.

La quantia de la taxa del Centre Cultural i Cívic te la tarifa següent:

  • Particular o Entitat per activitats d’interès social i sense afany de lucre (sense cobrar): exempt.
  • Particular o Entitat per activitats amb afany de lucre (cobrant):
    • Preu hora d'utilització: 2 EUR.
    • Preu dia (24 hores): 20,00 EUR.
    • Gimnàs del Centre Cívic: 25,00.-€ trimestrals per usuari (*)

La taxa s’acredita quan es presenta la solꞏlicitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

(*) En el cas del gimnàs del Centre Cívic el pagament de la taxa s’efectuarà en el moment de retirar la targeta magnètica, que serveix com a targeta d’inscripció i que dóna accés a les instalꞏlacions del gimnàs del Centre Cívic. Aquesta es retirarà a l’oficina d’atenció al públic del propi ajuntament, una vegada s’hagi formalitzat la inscripció.

Ordenança Fiscal núm. 21 - Taxa per la utilització de les instal·lacions

 

 

Darrera actualització: 11.01.2023 | 16:04
Darrera actualització: 11.01.2023 | 16:04