Saló La Flor

TAXA PER LA UTILITZACIO DE LES INSTALꞏLACIONS MUNICIPALS I LOCALS SOCIALS

Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques que solꞏlicitin o es beneficiïn de la utilització de les instalꞏlacions i locals socials municipals.

La quantia de la taxa del Saló “La Flor” te la tarifa següent:

  • Entitats sense ànim de lucre que organitzin activitats (sense cobrar): exempt.
  • Persones  físiques  o  jurídiques: 150,00.-€ per activitat. Abonant una fiança  de 100,00.-€ per garantir el bon estat del local que serà retornada, si s’escau.

La taxa s’acredita quan es presenta la solꞏlicitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

Ordenança Fiscal núm. 21 - Taxa per la utilització de les instal·lacions

Darrera actualització: 04.05.2023 | 14:17
Darrera actualització: 04.05.2023 | 14:17