Informació de la seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió


La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de La Pobla de Lillet 

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre


Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments


Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic. 

Actualment els acceptats són: 

  • El Document Nacional d'Identitat Electrònic. 
  • Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes. 
  • Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS). 

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats


Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis

Seu Electrònica

URL: https://www.poblalillet.cat/seu-electronica

Emès per a: Ajuntament de La Pobla de Lillet 

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I) 

Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL 

L'Ajuntament de La Pobla de Lillet també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats: 

Perfil del Contractant 

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=lillet&reqCode=viewDetail&idCap=8766912

Emès per a: Generalitat de Catalunya 

Emès per: Agència Catalana de Certificació 

Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica 

Gestió Tributaria 

URL: http://orgt.diba.cat/cat/Iinfocon.asp?cdclie=165&municipi=1 

Emès per a: Organisme de gestió tributària 

Emès per: Agència Catalana de Certificació 

Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica 

Tramitació electrònica 

URL: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=142

Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 

Emès per: Agència Catalana de Certificació 

Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Eines de validació de certificats


Calendari de dies inhàbils


Calendari de festius: Accedir

Darrera actualització: 13.10.2020 | 21:56
Darrera actualització: 13.10.2020 | 21:56