Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2017

Dijous, 31 d’agost de 2017

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 26 de juliol de 2017, ha aprovat inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 1/2017 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit del Pressupost de l'Ajuntament de La Pobla de Lillet per a l'exercici econòmic de 2017.

De conformitat amb el que disposa el Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient romandrà exposat al públic pel termini de quinze dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de presentació de reclamacions.

En cas de no presentar-se cap al·legació, el pressupost quedarà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.

La Pobla de Lillet, 21 d’agost de 2017

L’alcalde, Vicenç Linares i Clota

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 31.08.2017 | 12:12