Anunci d'exposició pública del Compte General 2016

Dijous, 8 de juny de 2017

En compliment de l’establert en l’article 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament informat per la Comissió Especial de Comptes, s’exposa al públic el Compte General corresponent a l’exercici 2016, per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els qui s’estimin interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions que creguin convenients.

La Pobla de Lillet, 30 de maig de 2017 

L'alcalde, Vicenç Linares i Clota

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 8.06.2017 | 10:36