Anunci d'exposició pública del Compte General 2015

Dilluns, 30 de maig de 2016

En compliment de l’establert en l’article 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament informat per la Comissió Especial de Comptes, s’exposa al públic el Compte General corresponent a l’exercici 2015, per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els qui s’estimin interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions que creguin convenients.

 

La Pobla de Lillet, 24 de maig de 2016

Vicenç Linares i Clota

Alcalde

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 30.05.2016 | 09:43