Anunci d'exposició pública del Compte General 2015

Dilluns, 30 de maig de 2016 a les 09:43

En compliment de l’establert en l’article 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament informat per la Comissió Especial de Comptes, s’exposa al públic el Compte General corresponent a l’exercici 2015, per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els qui s’estimin interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions que creguin convenients.

 

La Pobla de Lillet, 24 de maig de 2016

Vicenç Linares i Clota

Alcalde

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 30.05.2016 | 09:43