Correcció d'errades de l'anunci de l'aprovació definitiva de l'Ordenança General de Subvencions

Dijous, 17 de març de 2016

Havent-se observat l'existència d'errades en els anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de febrer de 2016 i al diari El Punt Avui del dia 24 de febrer de 2016, relatius a l'aprovació definitiva de l'Ordenança General de Subvencions, es procedeix a la seva rectificació:

En el segon paràgraf, on diu:

... mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 19 de novembre de 2016 i al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 12 de novembre de 2016...

Ha de dir:

... mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 19 de novembre de 2015 i al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 12 de novembre de 2015...

Per omissió:

En la publicació es produeix un salt entre l'article 9 i l'11 de manera que l'article 10 no apareix publicat. Aquest article diu:

Article 10

Un cop presentades les sol·licituds seran estudiades i informades per la Comissió de Valoració corresponent.

L'informe farà referència als antecedents i a l'avaluació dels diferents elements i dades que es faran constar en la proposta corresponent.

La Pobla de Lillet, 7 de març de 2016

L'alcalde, Vicenç Linares i Clota

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 17.03.2016 | 13:49