Aprovació inicial pressupost 2016

Dilluns, 28 de desembre de 2015 a les 14:17

Aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament, de data 11 de desembre de 2015, el Pressupost General, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l'exercici econòmic 2016, d'acord amb allò que preveu l'article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d'aquest anunci, als efectes de reclamacions i al·legacions.

De conformitat amb l'acord adoptat el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant el citat termini no es presenten reclamacions.

La Pobla de Lillet, a 14 de desembre de 2015.

L'Alcalde, Vicenç Linares Clota

Data oficial de publicació: CATCert

28 de desembre de 2015 a les 14:05
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 28.12.2015 | 14:17