Edicte sobre aprovació inicial de l'Ordenança general de subvencions

Dijous, 12 de novembre de 2015

La Corporació Municipal, en sessió extraordinària celebrada el dia 6 de novembre de 2015, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment l'ordenança general de subvencions.

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9:30 hores i les 14:00 hores durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al BOP i al DOGC. Aquest mateix Anunci es publicarà al Punt Avui, a la web i al tauler d'edictes de l'ajuntament.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, l'ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

 

La Pobla de Lillet, 9 de novembre de 2015

 

Vicenç Linares i Clota

Alcalde president

 

Data oficial de publicació: CATCert

12 de novembre de 2015 a les 12:14
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 12.11.2015 | 13:26