Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament "UA 4 carretera a Ribes" del municipi de La Pobla de Lillet

Dimecres, 24 de desembre de 2014 a les 13:20

El Ple municipal, en sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2014 va aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament “UA 4 carretera de Ribes”. Simultàniament va ordenar-se la suspensió de l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, fins a la definitiva aprovació de la present modificació. 

L’expedient es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el DOGC, en el tauler d’anuncis municipal, en el web municipal (www.poblalillet.cat) i en el diari Regió7, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i presentar, durant el termini esmentat, totes les al•legacions o observacions que consideri oportunes. 

Transcorregut aquest termini, es donarà compte del resultat de l’exposició pública al Ple de la Corporació per a l’aprovació provisional, si escau. 

La Pobla de Lillet, 23 de desembre de 2014. 

L’Alcalde, 

Vicenç Linares i Clota 

Publicat a la web, 24 de desembre de 2014

Darrera actualització: 04.02.2015 | 14:18