Renovació de la Xarxa d'Aigua Potable del carrer del Regatell i de la Font

ZONA D’AFECTACIÓ DE L'OBRA:

Calendari previst:

Les obres començaran la primera quinzena de desembre.

Degut a retrassos per part de l’empresa constructora, les obres de renovació de part de la xarxa d’aigua potable començaran la setmana vinent.

Un cop començades les obres durant uns dies caldrà fer talls que seran de les 8 del matí fins a les 17h de la tarda. Prèviament s’habilitarà la sortida per la zona del Prat i el Monestir, per si algun veï té la necessitat de sortir amb cotxe durant el tall de circulació.

(s’especificarà amb temps exactament els dies en que s’aplicaran aquests talls temporals del pas.)

 

Durada prevista de les obres:

El termini de les obres s’estableix en 50 dies.

 

Descripció de l’obra:

Aquest projecte es durà a terme a petició del municipi de La Pobla de Lillet motivat per la convocatòria de la Diputació de Barcelona, dins el programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018 en el marc del Pla “Xarxa Governs Locals 2016 – 2019”.

L’objecte del projecte és la definició, el disseny, avaluació i realització de les obres necessàries per la renovació d’un tram de la principal canonada de subministrament d’aigua potable del municipi de La Pobla de Lillet per PE100 DN-225 mm PN16, i la canonada que abasteix el nucli de les Coromines per PE100 DN-160 mm PN16.

Aquesta renovació de xarxa d’aigua potable permetrà la reducció de metres de canonades antigues i el conseqüent augment de l’eficiència de la xarxa, així com la reducció dels problemes de subministrament a la zona de les Coromines.

A més a més, la instal·lació de diversos elements hidràulics com són les vàlvules, permetran una millora en la sectorització de la zona, traduint-se en una optimització dels recursos hídrics així com una disminució de l’afectació als abonats.

També s’instal·larà un hidrant a la zona de la plaça del Capdavall per la seva utilització en cas d’incendis.

 

Pressupost:

El pressupost resultat de la suma del PEC més el projecte, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut, ascendeix a la quantitat de 87.205,29 € (VUITANTA-SET MIL DOS CENTS CINC AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS).

Els quals es finançaran de la següent manera:

Subvenció del Programa Complementari per l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua de la Diputació de Barcelona del 2018 45.000,00 €
Subvenció de Dinamització territorial de la Generalitat de Catalunya de 2019 27.486,18 €
Ajuntament de la Pobla de Lillet a través de la factura de l’aigua (0,5€/mes per abonat) 14.719,11 €
TOTAL:  87.205,29 €

 

Contractista:

Aïllaments i Instal·lacions Rial, S.L.

 

Descarrega el Document en format PDF

Darrera actualització: 2.12.2020 | 22:06
Darrera actualització: 2.12.2020 | 22:06