Junta de Govern

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de regidors de l'ajuntament, que són designats i cessats lliurement per l'alcalde. A les sessions de la Junta de govern local, que se celebren cada primer i tercer dijous de mes a les 19:00 hores, o el següent dijous no festiu en cas de que aquest ho sigui, només hi poden assistir els seus membres i els regidors que l'alcalde sol·liciti.

La Junta de govern local haurà de prendre de manera consensuada totes aquelles decisions destinades a assistir l'alcalde en tot allò que sigui necessari per al desenvolupament de les seves competències. La JGL actual no te competències de Ple delegades.

La JGL te les següents atribucions delegades de l'alcaldia, en previsió a la seva constitució per part del Ple municipal i condicionada a la seva efectiva constitució:

 1. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora deles hisendes locals.
 2. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 3. Acordar la contractació, el nomenament i les sancions en matèria de personalsense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local; i també nomenar i sancionar els funcionaris que portin armes.
 4. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi al Ple.
 5. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 6. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge indicat, en els supòsits següents:
  1. La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
  2. La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artísticl'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 7. Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al Ple. Expedir ordres d’execució i ordenar la paralització i suspensió d’usos del sòl i activitats.
 8. Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al Ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.
 9. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.
 10. Aprovar els expedients de modificació de crèdit i de gestió dels ingressos i despeses del municipi, d’acord amb les bases d’execució del pressupost.

Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan i sense perjudici de la capacitat d’advocació de l’alcaldia. Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.


Formen part de la Junta de Govern Local l'alcalde i els tinents d'alcalde, i hi poden assistir com a convidats els regidors de l'equip de govern.

Composició de la Junta de Govern

Membres amb veu i vot

Enric Pla Aramberri (ERC)
Carles Trafí Vilalta (ERC)
Xavier Serra Alsina (ERC)
Jordi Boixader Vilella (ERC)

Membres amb veu sense vot:

Roger Mateus Illa (ERC)
Aleix Casanova Puigcorbé (ERC)

Dates previstes de la Junta de Govern

Previsió de Junta de Govern - 2019-2023
Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 Any 2023
  02/01/2020 07/01/2021 06/01/2022 05/01/2023
  16/01/2020 21/01/2021 20/01/2022 19/01/2023
  06/02/2020 04/02/2021 03/02/2022 02/02/2023
  20/02/2020 18/02/2021 17/02/2022 16/02/2023
  05/03/2020 04/03/2021 03/03/2022 02/03/2023
  19/03/2020 18/03/2021 17/03/2022 16/03/2023
  02/04/2020 01/04/2021 07/04/2022 06/04/2023
  16/04/2020 15/04/2021 21/04/2022 20/04/2023
  07/05/2020 06/05/2021 05/05/2022 04/05/2023
  21/05/2020 20/05/2021 19/05/2022 18/05/2023
  04/06/2020 03/06/2021 02/06/2022 01/06/2023
  18/06/2020 17/06/2021 16/06/2022 15/06/2023
04/07/2019 02/07/2020 01/07/2021 07/07/2022  
18/07/2019 16/07/2020 15/07/2021 21/07/2022  
01/08/2019 06/08/2020 05/08/2021 04/08/2022  
22/08/2019 20/08/2020 19/08/2021 18/08/2022  
05/09/2019 03/09/2020 02/09/2021 01/09/2022  
19/09/2019 17/09/2020 16/09/2021 15/09/2022  
03/10/2019 01/10/2020 07/10/2021 06/10/2022  
17/10/2019 15/10/2020 21/10/2021 20/10/2022  
07/11/2019 05/11/2020 04/11/2021 03/11/2022  
21/11/2019 19/11/2020 18/11/2021 17/11/2022  
05/12/2019 03/12/2020 02/12/2021 01/12/2022  
19/12/2019 17/12/2020 16/12/2021 15/12/2022  

 

En aquest apartat podreu consultar les ordres del dia de la Junta de Govern Local que s’han realitzat a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet.

Darrera actualització: 30.01.2022 | 13:30
Darrera actualització: 30.01.2022 | 13:30