Aprovació inicial del Conveni ASGEL de la Diputació de Barcelona

Dijous, 29 de juny de 2017

Es fa públic que en data 07 de juny de 2017 el Ple ordinari, va acordar aprovar inicialment el Conveni ASGEL amb la Diputació de Barcelona, que contempla la incorporació de l'Organisme Autònom, Residència d'Avis.

Així mateix, s'ha resolt sotmetre l'expedient i el conveni a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la seva publicació al BOP i tauler d'anuncis, prèviament a la seva formalització. En cas que no es presenti cap al·legació, reclamació o suggeriment durant l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament el conveni, sense necessitat d'un nou acord.

La Pobla de Lillet, 19 de juny de 2017

L'alcalde, Vicenç Linares i Clota

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 29.06.2017 | 09:30