Aprovació del pla de tresoreria per a l'exercici 2016

Dilluns, 9 de maig de 2016

Mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 18 d’abril de 2016, es va aprovar el Pla de Tresoreria de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, el que es publica als efectes de l’article 52 de la Ley 30/1992, de 26 de novembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

"D’APROVACIÓ DEL PLA DE TRESORERIA PER A L’EXERCICI 2016.

Vista la necessitat d’elaborar un Pla de Tresoreria, que serveixi de referència a l’hora d’executar el Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2016.

Vist l’informe de Secretaria amb data 18 d’abril de 2016, i l’Informe de Tresoreria amb data 18 d’abril de 2016.

De conformitat amb el que estableix l’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes, en virtut de l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

RESOLC:

PRIMER. Aprovar el que disposa el Pla de Tresoreria.

SEGON. Publicar el contingut del present Decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

TERCER.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que es celebri."

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci, davant l’Alcaldia d’aquest Ajuntament de la Pobla de Lillet, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Ley 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurs contenciós-administratiu, davant del Jutjat del Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el termini de dos meses a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Ley 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagués produït la seva desestimació per silenci. Tot això, sense perjudici de que es pugui exercir qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

La Pobla de Lillet, 18 d'abril de 2016

L'alcalde, Vicenç Linares i Clota

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 9.05.2016 | 10:42