Aprovació inicial pressupost 2017

Dimecres, 26 d’abril de 2017

Aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament, de data 06 d’abril de 2017, el Pressupost General, Bases d’Execució, i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l’exercici econòmic 2017, d’acord amb allò que preveu l’article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’exposa al públic l’expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d’aquest anunci, als efectes de reclamacions i al·legacions.

De conformitat amb l’acord adoptat el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant el citat termini no es presenten reclamacions.

La Pobla de Lillet, a 12 d’abril de 2017.

L’Alcalde, Vicenç Linares i Clota

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 26.04.2017 | 10:10