Anunci d'exposició pública dels acords provisionals de modificació d'ordenances fiscals

Dimarts, 15 de novembre de 2016

L'Ajuntament de La Pobla de Lillet en sessió plenària de data 4 de novembre de 2016 amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

  • Ordenança fiscal núm. 1 - Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
  • Ordenança fiscal núm. 2 - Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
  • Ordenança fiscal núm. 3 - Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  • Ordenança fiscal núm. 4 - Reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
  • Ordenança fiscal núm. 5 - Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
  • Ordenança fiscal núm. 7 - Reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans
  • Ordenança fiscal núm. 17 - Reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal
  • Ordenança fiscal núm. 23 - Reguladora de la taxa per la prestació del servei de teleassistència i banc d'ajuts tècnics

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a l'exercici de 2017, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

La Pobla de Lillet, 4 de novembre de 2016

 

Vicenç Linares i Clota

Alcalde

Data oficial de publicació: CATCert

15 de novembre de 2016 a les 10:00
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 15.11.2016 | 12:54