Edicte sobre aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet

Dilluns, 11 d’abril de 2016

La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de març de 2016, amb l’assistència de tots els seus membres, va adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres legals de la Corporació, l’acord d’aprovar inicialment la modificació dels estatuts de la “Fundació Residència d’Avis de La Pobla de Lillet”.

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9:30 hores i les 14:00 hores durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al BOP i al DOGC. Aquest mateix Anunci es publicarà al Punt Avui, a la web i al tauler d'edictes de l'ajuntament.

Les reclamacions i al•legacions es poden presentar davant l'ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al•legació, l’ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

 

La Pobla de Lillet, 31 de març de 2016

Vicenç Linares i Clota

Alcalde President

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 11.04.2016 | 10:22