Aprovació inicial pressupost 2016

Dilluns, 28 de desembre de 2015

Aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament, de data 11 de desembre de 2015, el Pressupost General, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l'exercici econòmic 2016, d'acord amb allò que preveu l'article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d'aquest anunci, als efectes de reclamacions i al·legacions.

De conformitat amb l'acord adoptat el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant el citat termini no es presenten reclamacions.

La Pobla de Lillet, a 14 de desembre de 2015.

L'Alcalde, Vicenç Linares Clota

Data oficial de publicació: CATCert

28 de desembre de 2015 a les 14:05
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 28.12.2015 | 14:17