Edicte de nomenament del Gerent de l'Organisme Autònom "Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet"

Dijous, 12 de novembre de 2015

Mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 10 de novembre de 2015, s'ha resolt el nomenament del Gerent de l'Organisme Autònom "Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet".

Aquest mateix anunci es publicarà a la web i al tauler d'edictes de l'ajuntament.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

Data oficial de publicació: CATCert

12 de novembre de 2015 a les 12:31
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 12.11.2015 | 13:28