Edicte aprovació inicial modif. NNSS usos Catàleg Masies

Dimarts, 22 d’abril de 2014

Aprovada inicialment, pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 9 d’abril de 2014, la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de La Pobla de Lillet, per a l’adaptació dels usos establerts en el Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. 

Es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de l’ultima publicació d’aquest edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la Província, Diari Regió7 i la web municipal, durant el qual, l’expedient es podrà examinar a la Secretaria Municipal, en hores d’oficina, i presentar-hi les al•legacions o reclamacions que es considerin adients. En cas que no se’n produeixi cap, l’acord esdevindrà aprovat provisionalment, sense que calgui adoptar-ne cap de nou. 

Es suspèn l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és d’un any, i les àrees afectades per la suspensió són les incloses en l’actual redacció del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions del municipi en terreny no urbanitzable. 

La Pobla de Lillet, 22 d’abril de 2014 

L’Alcalde,

Vicenç Linares i Clota 

Publicat a la web, 22 d'abril de 2014

Darrera actualització: 4.02.2015 | 14:23