Anunci d'aprovació inicial pressupost general 2015

Divendres, 13 de març de 2015 a les 12:33

Aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament, de data 3 de març de 2015, el Pressupost General (integrat pel Pressupost municipal, el pressupost de la Fundació Residència d’Avis Lillet, el de la Societat Municipal d’Habitatge de La Pobla de Lillet S.L.U., i de la Promoció Econòmica Lillet, S.L.,), Bases d’Execució, i plantilla de personal funcionari i laboral per a l’exercici econòmic 2015, d’acord amb allò que preveu l’article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’exposa al públic l’expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d’aquest anunci, als efectes de reclamacions i al•legacions. 

De conformitat amb l’acord adoptat el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant el citat termini no es presenten reclamacions. 

La Pobla de Lillet, a 4 de març de 2015 

L'alcalde, Vicenç Linares i Clota

Darrera actualització: 16.03.2015 | 12:54