Anunci d'exposició pública d'un projecte d'actuacions específiques d'interès públic

Dimarts, 3 de març de 2015

Per Providència d’Alcaldia de data 20 de maig de 2014, es va acordar sotmetre a exposició pública del projecte d’actuacions específiques d’interès públic, en sòl no urbanitzable, anomenat "Parc d’aventures del Catllaràs" a l’entorn de la zona de Ventaiola, pel termini d’un mes a comptar des del dia següent al de publicació d’aquest anunci, tot això de conformitat amb l’ article 48.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost.

 Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat, en les dependències municipals, perquè es formulin les al•legacions que s’estimin pertinents. 

La Pobla de Lillet, 03 de març de 2015

 L’alcalde, 

Vicenç Linares i Clota

Darrera actualització: 3.03.2015 | 11:37