Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament "UA 4 carretera a Ribes" del municipi de La Pobla de Lillet

Dimecres, 24 de desembre de 2014

El Ple municipal, en sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2014 va aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament “UA 4 carretera de Ribes”. Simultàniament va ordenar-se la suspensió de l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, fins a la definitiva aprovació de la present modificació. 

L’expedient es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el DOGC, en el tauler d’anuncis municipal, en el web municipal (www.poblalillet.cat) i en el diari Regió7, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i presentar, durant el termini esmentat, totes les al•legacions o observacions que consideri oportunes. 

Transcorregut aquest termini, es donarà compte del resultat de l’exposició pública al Ple de la Corporació per a l’aprovació provisional, si escau. 

La Pobla de Lillet, 23 de desembre de 2014. 

L’Alcalde, 

Vicenç Linares i Clota 

Publicat a la web, 24 de desembre de 2014

Darrera actualització: 4.02.2015 | 14:18