Anunci de creació i regulació de la Seu electrònica de l'Ajuntament

Divendres, 12 de desembre de 2014

Per resolució de l’Alcaldia de data 2 de desembre de 2014 , s'ha resolt el següent: 

“En el marc de l’adaptació dels serveis de les administracions públiques a la societat digital, mitjançant l’administració electrònica, la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, introdueix el concepte de Seu Electrònica. L’article 10.1 d’aquesta llei, defineix la Seu Electrònica “com aquella adreça electrònica disponible pels ciutadans mitjançant les xarxes de telecomunicacions, titularitat, gestió i administració correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves competències”. Aquesta mateixa llei senyala que “l’establiment d’una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d’aquesta” 

D’acord amb l’article 10 de la LAECSP que estableix que cada administració pública ha de determinar les condicions i instruments de creació de les seus electròniques. 

En compliment de l’article 17 de la LAECSP que estableix, en relació a la identificació de les seus electròniques, que les seus electròniques han d’utilitzar, per a identificar-se i garantir una comunicació segura, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu segur o mitjà equivalent. 

Vist els tràmits necessaris realitzats per aquest Ajuntament per tal de poder disposar del certificat de servidor segur (el nom abreviat és CDS) emès per l’Agència Catalana de Certificació. 

Vist que la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 29/2010 d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya en el seu articulat ja estableixen la seu electrònica com a pilar de l’ús i el funcionament electrònic de les administracions públiques de Catalunya. 

Vist que tant a la Llei 11/2007, com a les Lleis 26/2010 i 29/2010 de Catalunya, ja esmentades, es defineixen els requisits de continguts, serveis i informacions, que ha de contenir la seu electrònica. 

Per tal de complir amb la legislació, i amb la voluntat d’adaptar progressivament els serveis de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet a l’Administració Electrònica. En exercici de les facultats que em són atribuïdes, 

RESOLC: 

Primer.- Aprovar la creació i la regulació de la seu electrònica de l’ajuntament de La Pobla de Lillet. La seu electrònica de l'Administració municipal és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'Administració municipal en l’exercici de les seves competències. 

Segon.- Aquest Decret es d’aplicació a l'Ajuntament de La Pobla de Lillet. 

Tercer.- Disposar que la seu electrònica sigui accessible a través de l’adreça electrònica www.poblalillet.cat/seu electrònica. La identificació es realitzarà mitjançant un certificat de seu electrònica emès per l’Agència Catalana de Certificació a nom de l’Ajuntament. La verificació d’aquest estarà accessible de forma directa i gratuïta. A la seu electrònica es troba la relació completa de les adreces electròniques d’accés als serveis que no estan ubicats en el mateix domini que aquesta i els corresponents certificats que els identifiquen. 

Quart.- Disposar que la titularitat de la seu electrònica correspondrà a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet qui assumeix la responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis que integrin la seu electrònica. En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la responsabilitat de les quals correspongui a una altra administració pública o a un lloc Web sense la consideració de seu electrònica, el titular d’aquesta seu no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquestes últimes. 

Cinquè.- Disposar que la seu electrònica de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet publica, amb respecte als principis d’accessibilitat, usabilitat, i estàndards oberts o d’ús generalitzat per als ciutadans, en els termes del punt 4 de l’article 10, de la LAECSP, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, com a mínim les informacions i els serveis següents: 

5.1. Informació sobre la seu electrònica 

a) Titularitat i òrgans responsables de la gestió. 

b) La identificació dels canals d’accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la seu, amb l’expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també s’hi pot accedir als mateixos. 

c) Els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments. 

d) La relació de segells d’òrgan emprats en els procediments que s’efectuïn mitjançant actuació administrativa automatitzada. 

e) El Decret de creació de la seu electrònica i d’accés telemàtic del registre electrònic. 

f) La indicació dels dies considerats inhàbils. 

g) Mapa de navegació de la seu electrònica amb l’estructura i diferents seccions de contingut. 

5.2. Serveis d’informació 

a) Catàleg complet de tràmits i serveis de l’Ajuntament. 

b) El perfil del contractant. 

c) Processos selectius i de capacitació. 

d) El tauler d’edictes. 

5.3. Serveis de tramitació 

a) Catàleg de tràmits i serveis de l’Ajuntament que es poden portar a terme per mitjans electrònics. 

b) Sistema per a la presentació electrònica de suggeriments i queixes mitjançant un model normalitzat. 

c) L’accés a la comprovació dels documents emesos per l’ajuntament de La Pobla de Lillet i autenticats amb codi segur de verificació. 

d) La indicació de la data i hora oficials a efectes del còmput de terminis. 

e) L’accés telemàtic al registre electrònic per a la presentació de sol•licituds i escrits. 

f) Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència. 

g) L’accés a les notificacions electròniques.

 5.4. Qualsevol altra informació, servei o tràmit que per disposició legal hagin de publicar-se a la seu electrònica. 

5.5. La seu electrònica disposa dels mecanismes necessaris per tal d'acreditar fefaentment, en aquells procediments en els que sigui necessari, el moment d’inici i retirada de la difusió pública de la informació. 

Sisè.- La seu electrònica de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del dia. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no podrà estar operativa s’anunciarà amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu i pels canals alternatius de consulta que existeixin. 

Setè.- Correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de les adequacions i actualitzacions del funcionament que siguin necessàries per a garantir la seva disponibilitat i que tinguin caràcter puntual derivades de canvis tecnològics i d'operativitat, així com les interpretacions d'aquest Decret. No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva actualització d'acord amb l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el disseny. Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de definició, funcionament i procediment, la competència per a l'aprovació correspon a la Junta de Govern Local. 

Vuitè.- Disposar que els diferents elements que integren la seu electrònica entraran en funcionament de manera gradual en tant que es posin en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents que han de donar-li suport. 

Novè.- Aquesta disposició entrarà en vigor el dia desprès de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.“ 

La Pobla de Lillet, 11 de desembre de 2014.

L’Alcalde,

Vicenç Linares i Clota 

Publicat a la web, 12 de desembre de 2014

Darrera actualització: 4.02.2015 | 14:18