Anunci de creació del registre electrònic de l'ajuntament

Divendres, 12 de desembre de 2014

Per resolució de l’Alcaldia de data 2 de desembre de 2014 , s'ha resolt el següent:

 “La Llei 30/1992, de 26 de Novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de Gener), garanteix, al seu article 35, el dret dels ciutadans a la presentació de documents, establint al seu article 38, les línies fonamentals a les que deuen acomodar-se els registres dels òrgans administratius. 

Aquest últim precepte, dóna resposta a dos objectius fonamentals; en primer lloc oferir una constància als ciutadans en les seves relacions documentals amb l’Administració i, amb això, la garantia dels seus drets i, en segon lloc, satisfer les necessitats de tota organització pública pel que fa a l’ordenació de les seves entrades i sortides. 

Amb l’avenç de la societat digital, les administracions han d’adequar els seus serveis a la nova realitat mitjançant l’anomenada Administració Electrònica. En aquest marc, la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, reconeix el dret dels ciutadans de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Per tant, com reconeix l’article 24.1 d’aquesta llei, les administracions han de crear un registre electrònic per la recepció i remissió de sol•licituds, escrits i comunicacions . Aquest registre electrònic és un canal més del servei de Registre General que han de prestar les Administracions Públiques d’acord amb la ja esmentada Llei 30/1992. 

En línia amb la Llei 11/2007, a Catalunya, la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, al seu article 41.4 senyala que a tota Administració ha d’existir, almenys, un registre administratiu electrònic per la recepció dels documents que se li adrecen. 

Per tal de complir amb la legislació, i amb la voluntat d’adaptar els serveis de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet a l’Administració Electrònica: 

En exercici de les facultats que em són atribuïdes, 

RESOLC: 

Primer.- Aprovar la creació del registre electrònic de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet per a la recepció i remissió electrònica de sol•licituds, escrits i comunicacions corresponents a serveis, procediments i tràmits de la seva competència. 

Segon.- Disposar que aquest Decret s'aplica: 

a) A l'Ajuntament de La Pobla de Lillet. 

b) Als ciutadans i ciutadanes i empreses, entenent com a tal les persones físiques i jurídiques de dret privat, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions amb l'Ajuntament. 

c) A altres administracions o entitats públiques, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions amb l'Ajuntament. 

La presentació o remissió de sol•licituds, comunicacions i escrits per mitjà del registre tindrà caràcter voluntari per a les persones interessades llevat dels supòsits previstos a l’apartat següent. 

L'Ajuntament de La Pobla de Lillet podrà establir l’obligatorietat de presentació o remissió de sol•licituds, comunicacions i escrits per mitjà del registre electrònic quan les persones interessades es corresponguin amb persones jurídiques o col•lectius de persones físiques que per motiu de la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tinguin garantit l'accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. 

L'Ajuntament de La Pobla de Lillet estableix el registre electrònic com mitjà preferent per a la recepció o sortida de sol•licituds, comunicacions i escrits provinents d'altres administracions o entitats públiques, i d'acord amb les condicions que es determinin per a cada cas. 

Tercer.- Disposar que el registre electrònic es configura tècnicament com un accés electrònic al registre general de l'Ajuntament i s’integrarà en aquest a tots els efectes. Tanmateix, els documents lliurats en format no electrònic poden ésser digitalitzats pel mateix registre. 

Quart.- Disposar que la gestió del registre electrònic depèn de Secretaria General de la Corporació municipal. La mateixa Secretaria serà responsable de la seva disponibilitat i seguretat. 

L’Ajuntament de La Pobla de Lillet no és responsable de l’ús fraudulent que els usuaris realitzin del registre electrònic. A tal efecte, els usuaris assumeixen la responsabilitat de custòdia dels elements necessaris per a la seva autenticació, l’establiment d’una connexió segura i la utilització de signatura electrònica, així com les conseqüències que puguin derivar-se del seu ús incorrecte o negligent.

Cinquè.- L'accés al registre electrònic es farà a través de la seu electrònica municipal www.poblalillet.cat/seu electronica. 

Els requeriments tècnics mínims necessaris per a l’accés i utilització del registre electrònic són els que es troben publicats a la seu electrònica. 

El funcionament del registre electrònic només es pot interrompre per causes tècniques i durant el temps imprescindible. La interrupció s’avisarà als usuaris potencials, a la seu electrònica, amb la màxima antelació possible. 

En els casos d’interrupció no planificada, i sempre que sigui possible, s’anunciarà als usuaris la incidència i la seva durada . 

Com a conseqüència de la interrupció del servei per causes tècniques s’’informarà a la seu electrònica, si s’escau, de les corresponents ampliacions de terminis. 

En cap cas l’Ajuntament es farà responsable de les conseqüències derivades de la interrupció del servei del registre electrònic per causes tècniques. 

Sisè.- Es considera documentació admissible: 

6.1. Documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet en l’àmbit de les seves competències i especificats a la seu electrònica. 

6.2. Qualsevol sol•licitud, escrit o comunicació dirigit a l’Ajuntament que compleixi els estàndards de format i els requisits de seguretat exigits i publicats a la seu electrònica. Serà obligatori l’ús dels documents electrònics normalitzats en aquells serveis, procediments i tràmits per als quals se n’hagin definit i publicitat a la seu electrònica, considerant-se com a no presentat qualsevol altre format.

 6.3. Sol•licituds, escrits i comunicacions dirigides a altres administracions públiques amb les quals l’Ajuntament hagi subscrit un conveni de col•laboració per admetre les sol•licituds, escrits i comunicacions adreçats a aquestes administracions. 

6.4. En el cas que el procediment, servei o tràmit ho prevegi, es poden efectuar comprovacions automàtiques de format i estructura de la informació aportada en els documents electrònics normalitzats, de forma prèvia a la presentació en el registre. 

Així mateix es podran oferir formularis complimentats, en tot o en part, amb les dades emmagatzemades en sistemes propis o pertanyents a altres administracions, amb la finalitat que l’interessat verifiqui la informació, la modifiqui o la complimenti amb observança plena a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). 

6.5. Per iniciativa dels interessats o a sol•licitud de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet podrà presentar-se electrònicament documentació annexa a la sol•licitud, escrit o comunicació sempre que es compleixin els estàndards de format i els requisits de seguretat exigits, els quals es faran públics a la seu electrònica. 

El registre generarà un rebut acreditatiu de l’entrega d’aquests documents, el qual garanteix la integritat i el no repudi de la documentació presentada. 

Quan la presentació de la documentació complementària es faci amb posterioritat a la de la sol•licitud, escrit o comunicació al qual acompanyi, l’interessat haurà d’indicar el número d’entrada del rebut acreditatiu de presentació al registre electrònic. 

Setè.- Establir que per tal d’acreditar la identitat, en la seu electrònica d’accés al registre figura la informació relativa als mitjans d'identificació i signatura electrònica admesos en relació als serveis, procediments i tràmits corresponents segons la normativa vigent.

Vuitè.- S’estableix el següent en referència al còmput de terminis: 

8.1. El registre electrònic permet la presentació de sol•licituds, escrits i comunicacions les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l’any, sense perjudici de les interrupcions necessàries per raons tècniques previsibles de les quals s’informarà en la pròpia seu electrònica. 

8.2. La presentació d’un escrit en un dia inhàbil s’entendrà realitzada la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil. En cap cas la presentació electrònica de documents comportarà la modificació dels terminis establerts legalment. 

8.3. Seran considerats dies inhàbils per al registre electrònic els així declarats per a tot el territori estatal, per a l’àmbit territorial de Catalunya i per al municipi de La Pobla de Lillet. En l’adreça electrònica d’accés al registre es trobarà la informació detallada del calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis. 

8.4. El registre electrònic es regeix per la data i hora oficial, amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i exactitud. 

Novè.- En relació als assentaments s’estableix: 

9.1. Els assentaments s'anoten respectant l'ordre temporal de recepció o sortida de sol•licituds, comunicacions i escrits, indicant la data i l'hora de la recepció o sortida. 

9.2. En cada assentament que es practiqui es deixarà constància d'un número epígraf expressiu de la seva naturalesa, data i hora d'entrada o sortida, identificació del remitent i destinatari i, si escau, data dels documents i referència al contingut de les comunicacions o escrits que es registren, així com les evidències electròniques corresponents. 

9.3. Els llibres de registre d'entrada i sortida, quedaran emmagatzemats electrònicament amb totes les garanties d'integritat, disponibilitat, autenticitat, confidencialitat i conservació de la informació. 

Desè.- Establir que el registre emetrà un rebut consistent en una còpia autenticada, mitjançant signatura electrònica avançada, de l’escrit, sol•licitud o comunicació presentada que inclourà la data i l’hora de presentació i el número de registre d’entrada. 

Aquest acusament de rebuda podrà ser imprès o arxivat informàticament per la persona interessada, tenint el valor de rebut acreditatiu de la presentació als efectes del que es disposa als articles 35.c, 38.5 i 70.3 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú. 

La no recepció del rebut acreditatiu de presentació o la recepció d’un missatge d’indicació d’error o deficiència de la transmissió, suposarà que no s’ha produït el corresponent assentament al registre i que la presentació haurà de realitzar-se novament. 

En cap cas, el registre electrònic de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet realitzarà funcions d’expedició individualitzada de còpies segellades o compulsades dels documents que es transmetin juntament amb la sol•licitud, escrit o comunicació. 

Onzè.- Disposar que el funcionament del registre electrònic es portarà a terme de conformitat amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. 

Dotzè.- La incorporació de tràmits, l'aprovació de formularis normalitzats i el caràcter obligatori del registre electrònic de determinades persones interessades s'aproven mitjançant Decret d’Alcaldia del qual depèn el procediment que es refereix i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica. 

Tretzè.- El registre auxiliar telemàtic associat a la Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT) es considera un registre electrònic dels previstos a la lletra a) del punt 2 de l’article 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, habilitat per a la recepció i tramesa de les sol•licituds, escrits i comunicacions entre aquest ens i la resta d’administracions públiques adherides a l’EACAT i les anotacions corresponents als serveis d’administració electrònica, que el Consorci AOC o altres ens supramunicipals, previ conveni, prestin a aquesta corporació. 

Les previsions del paràgraf primer seran d’aplicació mentre no es puguin efectuar aquests assentaments directament en el registre general electrònic creat en l’article Primer d’aquest decret. Quan això sigui possible aquest registre tindrà funcions de garantia de la disponibilitat de la prestació dels serveis previstos, en cas de problemes tècnics que puguin afectar al registre general. 

Catorzè.- Aquesta disposició entrarà en vigor el dia desprès de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. “ 

La Pobla de Lillet, 11 de desembre de 2014. 

L’Alcalde,

Vicenç Linares i Clota  

Publicat a la web, 12 de desembre de 2014

Darrera actualització: 4.02.2015 | 14:18