Anunci declaració nul·litat de ple dret contractes

Dimecres, 16 d’abril de 2014

Per Acord del Ple de data 9 d’abril de 2014, es va declarar la nul•litat de ple dret dels contractes de servei de l’empresa Guitart Arquitectura i Associats, SLP i el Sr. Xavier Guitart Tarrés amb la Societat Municipal de l’Habitatge La Pobla de Lillet, SLU de conformitat amb el Dictamen 52/14 de la Comissió jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, fet que es publica als efectes oportuns.

«PRIMER. Desestimar les al•legacions presentades en sengles escrits pel Sr. Xavier Guitart Tarrés, el primer en nom i representació de l’empresa Guitart Arquitectura i Associats, SLP, i el segon en nom propi, de data 2 d’abril de 2013, així com les al•legacions presentades en un escrit per un representant de l’interessat de data 10 de maig de 2013, en relació amb l’expedient de revisió d’ofici d’uns contractes de servei de l’empresa Guitart Arquitectura i Associats, SLP i el Sr. Xavier Guitart Tarrés amb la Societat Municipal de l’Habitatge La Pobla de Lillet, SLU, per considerar que són nuls de ple dret, pels motius expressats en l’informe proposta del Secretari de l’Ajuntament de data 28 de maig de 2013, i del Dictamen 52/14 , de la Comissió Jurídica Assessora de data de data 13 de febrer de 2014, del qual es remetrà còpia als interessats junt amb la notificació del present Acord. 

SEGON. Declarar nuls de ple dret els contractes de servei de l’empresa Guitart Arquitectura i Associats, SLP i el Sr. Xavier Guitart Tarrés amb la Societat Municipal de l’Habitatge La Pobla de Lillet, SLU que consten en l’expedient de revisió d’ofici, amb els efectes següents: - La nul•litat dels actes d’adjudicació implica la nul•litat dels diversos contractes els qual entren en fase de liquidació - El vici d’invalidesa es transmet també als convenis de liquidació o reconeixement de deute i també als pagarés, sense perjudici de que es procedeixi en el marc de la liquidació, al pagament de les prestacions realment executades per tal de procedir al seu pagament i evitar un enriquiment injust. 

TERCER. Instar a la direcció facultativa de l’obra, Sr. Xavier Guitart Tarrés, per tal de que en el termini de 15 dies, presenti la renúncia corresponent al projecte constructiu del Pavelló poliesportiu PAV-2, i requerir-li aporti les certificacions justificatives del percentatge d’obra executada amb el desglossament de partides i pressupost, així com les certificacions relatives al control de materials. 

QUART. Ordenar als Serveis Tècnics de l’Ajuntament l’elaboració d’un informe de valoració i quantificació de les prestacions realment executades en la mesura en què quedin degudament acreditades, a partir de la documentació justificativa que obri en poder de l’Ajuntament i la que s’incorpori en compliment del punt tercer d’aquest acord. 

CINQUÈ. Notificar als interessats i donar publicitat a aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona». 

Contra el present Acord, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar, alternativament, recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació, davant del mateix òrgan que el va dictar, o directament, un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, , de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sens perjudici de que pugui exercir qualsevol altre recurs que estimi pertinent. Durant aquest termini qualsevol persona interessada el podrà examinar en les dependències municipals i formular les al•legacions que es considerin convenients. 

La Pobla de Lillet, 10 d’abril de 2014. 

L’Alcalde, 

Vicenç Linares i Clota 

Publicat a la web, 16 d'abril de 2014

Darrera actualització: 4.02.2015 | 14:23