INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU APARCAMENT DE L’ESTACIÓ DEL CARRILET AL CAMP DE LA SÍNIA DEL MATEUET

Dijous, 3 de de juny de 2021 a les 00:00

Com sabeu, ja fa unes setmanes que s’està treballant en la construcció d’un aparcament que acollirà 82 places per a turismes i 6 per a autobusos.

Perquè fem un aparcament nou, si ja en tenim un?

Tot i que l’estació de La Pobla de Lillet ja compta, a l’altre costat de la B-402, amb un aparcament pavimentat de 63 places, la seva situació, molt pròxima al riu Llobregat, fa que l'aparcament actual estigui situat en terreny inundable (segons la catalogació de l'ACA, que calcula en períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys), i en conseqüència, és un risc utilitzar aquest aparcament els dies de forta pluja degut a una possible avinguda.

És per aquest motiu que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a través d'un conveni amb l’ajuntament, han proposat la construcció d’un nou aparcament que substitueixi l’actual, al mateix costat de la carretera que l'estació del Carrilet. Aquest nou aparcament inclourà un vial d’accés peatonal a l’estació, evitant que els usuaris hagin de passar pel voral de la carretera i creuar-la per accedir a l'estació, com passa amb l'aparcament actual.

Així doncs, la construcció del nou aparcament suposarà una doble millora en les condicions de seguretat de l’aparcament respecte les possibles inundacions, i millorarà la seguretat dels usuaris, ja que s’evitarà que una mitjana de 30.000 persones cada any hagin de creuar la carretera per accedir a les instal·lacions.

Que passarà amb els plataners de la carretera ?

En els documents exposats al públic abans de l’execució d’aquest projecte, hi constava una avaluació de l’impacte ambiental del nou aparcament i es proposaven una sèrie de mesures preventives, correctores i/o compensatòries per tal de minimitzar-lo.

Per complir amb la normativa de Carreteres, en l’accés a l’aparcament cal eixamplar la calçada a fi de construir-hi un nou carril d'accés amb espera cap al pàrquing.

Aquesta circumstància provoca que s’hagin de treure 9 plataners de la banda nord de la carretera, que no permeten portar a terme aquest eixamplament. 

Per part de l’Ajuntament, quan es va rebre el projecte per part de FFGG es van dur a terme diverses accions per intentar minimitzar aquesta afectació dels plataners i, a la vegada, millorar la seguretat en aquest tram tant per les persones usuàries del servei com pels usuaris de la carretera. 

Es va estudiar l'opció de desplaçar els accessos a l’aparcament a altres localitzacions del camp, es van proposar diferents sistemes d’accés, algun tipus de rotonda, etc… Però al final es va arribar a la conclusió que la millor manera de portar a terme el projecte, és la que finalment s'està executant. 

Un cop desestimats altres sistemes i accessos i ajustant-nos sempre al compliment de la normativa de seguretat vigent, s'ha optat per l’accés projectat al mapa que s'inclou en aquesta nota informativa. Aquesta actuació inclou accessos i sortides directes tant en direcció Guardiola com en direcció La Pobla, a diferència de la primera proposta que va presentar FFGG, que no incloïa la sortida de l'aparcament en direcció la Pobla. 

Es va estudiar també, el transplantament del màxim nombre de plataners afectats i la possibilitat de replantar-ne a la mateixa recta en zones on actualment hi ha espais buits. Però un cop consultat amb experts, tant per part de l’Ajuntament com per part de l’empresa promotora de l'obra, es conclou que els arbres estan afectats per danys, podridures i cavitats que afecten la seva estructura (és habitual en aquesta espècie a la península ibèrica). Tots els experts consultats afirmen també que la probabilitat de sobreviure d'aquests arbres a un transplantament d'aquestes característiques és d’aproximadament d'un 30% i que aquesta època de l’any no és gens adequada per fer aquest tipus de transplantaments.

Finalment per tots els motius què s'han explicat anteriorment, s'ha descartat el transplantament dels peus de plàtan afectats a causa de la baixa probabilitat d’èxit i de la seva dificultat d'execució (ja que possiblement bona part de les seves arrels estiguin situades sota la carretera B-402).

Quines mesures proposa l’estudi d’impacte ambiental del projecte? 

  • Abans de l’inici dels moviments de terres, es realitzarà un marcatge dels peus dels plataners a talar, i una desbrossada de la resta de vegetació afectada.Es procedirà de forma immediata a la restauració i revegetació de les superfícies denudades susceptibles de ser restaurades un cop acabada l’obra, mitjançant la reutilització de les terres vegetals sobrants, i la sembra de totes les superfícies susceptibles de ser restaurades.
  • En la realització dels treballs de revegetació s'utilitzaran únicament espècies autòctones, pròpies de la zona, i s'evitarà de forma especial l’ús o la introducció de qualsevol espècie invasora.
  • També es proposa reposar l'alineació d'arbres afectada, amb la plantació de nous exemplars de Platanus hispanica de 25/30 cc, separats per una distància mínima de 5 m. en el nou talús al costat de la carretera, guardant les distàncies de seguretat exigibles. En total es preveuen 23 noves replantacions d'arbres d'aquestes dimensions.
  • També es proposa la plantació de freixes (Fraxinus excelsior) de 18/20 cc separats 5 m. al peu del talús del terraplè (costat sud) del camí peatonal d’accés a l’estació. En total serien 15 nous arbres.

 

Darrera actualització: 03.06.2021 | 10:37