Ple Ordinari 28 de maig de 2020

Dijous, 28 de maig de 2020 de 19.30 h a 21.30 h

Tipus de convocatòria: 
Ordinària

Data i Hora:
1a convocatòria: 28 / de maig / 2020 a les 19:30
2a convocatòria: 28 / de maig / 2020 a les 19:45

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
 2. Expedient 151/2020. Nomenament representant Ajuntament a l'Associació ELFOCAT
 3. Expedient 118/2020. Organismes Dependents (Creació, Modificació o Supressió). PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA GENERAL DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ DE DATA 17 DE DESEMBRE DE 2019, DE MODIFICACIÓ DELS SEUS ESTATUTS
 4. Expedient 102/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET EN FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I DEL CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ D’AQUESTA GESTIÓ.
 5. Expedient 72/2020. Mesures per Garantir la Seguretat Pública. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PPI) 2020-2025 DE LA POBLA DE LILLET
 6. Expedient 56/2020. Aprovació del MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE LA POBLA DE LILLET
 7. Expedient 33/2020. Protecció de la Legalitat Ambiental i d'Activitats. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA I PROGRAMA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES
 8. Expedient 77/2020. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del Pressupost 2019
 9. Mocions presentades dels Grups Municipals

B) Activitat de control

 1. Donar compte de les modificacions de crèdit
 2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
 3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

C) Precs i preguntes

 1. Informació de l'equip de govern, si s'escau
 2. Intervencions dels grups municipals, si s'escau.

 

Lloc:

Sala de Plens. Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Plataforma LOCALRET MEET»
Darrera actualització: 26.05.2020 | 14:25