Transparència

El web de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet aconsegueix el 70,83% de transparència.

Actualment l’Ajuntament de la Pobla de Lillet estem entre els 184 ajuntaments que a dia d'avui aproven d'un total de 947. Complim 34 dels 48 indicadors (70,83%) i estem molt a prop d'aconseguir el Segell de Transparència que està al 80%. Seguirem treballant per aconseguir-lo! 

en els 9 primers mesos d'aquesta legislatura hem passat del 17,31% al 70,83%, en Transparència

Font:  Mapa Infoparticipa


Només tres municipis del Berguedà per damunt del 50%, Berga, Gironella i la Pobla de Lillet


 

Entenem com a transparència l’acció de donar a conèixer la informació pública sobre la gestió i l’acció del govern municipal, per tal de facilitar la participació ciutadana. El web de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, en els 9 primers mesos d'aquesta legislatura ha passat del 17'31% al 70,83%, en Transparència a Mapa InfoParticipa, que és la certificació que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona a la transparència i la qualitat de la comunicació pública local, en base al compliment de 48 indicadors organitzats en dos grans grups:

1.- Transparència de la Corporació
1.1.- Qui són els i les representants polítics?
1.2.- Com gestionen els recursos col·lectius?
1.3.- Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

2.- Informació per a la Participació
2.1.- Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
2.2.- Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?


 

Indicadors de Mapa InfoParticipa (UAB) - amb el seu enllaç

1. Transparència de la Corporació

1.1. Qui són les i els representants polítics?

 1. Es dona informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
 2. Es dona informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum?
 3. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
 4. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i / o currículum?
 5. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
 6. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
 7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)?
 8. Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)?
 9. Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o alcaldessa?
 10. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?
 11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l'oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?

1.2. Com es gestionen els recursos col·lectius?

 1. Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?
 2. Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans de govern?
 3. Es publica l'organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?

 1. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?
 1. Es publiquen les actes del Ple Municipal?
 1. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple?
 1. Es publica el Pla de Govern?
 1. Es publica la normativa municipal?
 1. Es publica la normativa urbanística?

1.3. Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

 1. Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?
 1. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?
 1. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en el cas que no se’n facin, dins el període de vigència del pressupost, s’explicitarà amb claredat)
 1. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament?
 1. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?
 1. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories?
 1. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum? (en els casos en què no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat)
 1. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en què no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat)
 1. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?
 1. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?
 1. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?
 1. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en què no es convoquin s’explicitarà amb claredat)
 1. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en què no se n’hagi firmat cap, s’explicitarà amb claredat)
 1. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? (en els casos en què no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat)

2. Informació per a la Participació

2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

 1. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió?
 1. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)
 1. Es pública informació periodística sobre el desenvolupament del ple, en format crònica?
 1. Es dona informació sobre la història del municipi?
 1. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?

 1. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?
 1. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució?

2.2. Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

 1. Es dona informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?
 1. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?
 1. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?
 1. S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?
 1. S’ofereix al web les Cartes de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?
 1. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?
 1. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?
Darrera actualització: 12.03.2020 | 12:08
Darrera actualització: 12.03.2020 | 12:08