|
 

Perfil de Contractant

Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Perfil de contractant de l'ajuntament de La Pobla de Lillet

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=lillet&reqCode=viewDetail&idCap=8766912

 

Subapartats en aquesta pàgina

Última actualització 06.05.2015 | 02:49